daar kun je op rekenen!

 

Privacyverklaring

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Vissers administratieve dienstverlening (hierna ook te noemen: VAD) zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. VAD laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De persoonsgegevens die VAD verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.


Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens
VAD volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:


• Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
• Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
• Niet meer of langer dan noodzakelijk;
• Juist, actueel en vertrouwelijk;
• Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:
• Klantacceptatie;
• Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
• Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
• Communicatie in het kader van de dienstverlening.


Bewaartermijn
VAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.


Beveiliging
VAD neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.


Delen
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.
VAD slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.


Partners
Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft VAD met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die VAD voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën:


• Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties;
• Infrastructure as a Service dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie;
• Software as a Service dienstverleners op het gebied van accountancy en financiële software zoals online boekhouddiensten en online salarisadministratie.


Klachten & toezicht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of VAD de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die VAD van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op één door VAD aan te wijzen locatie.


Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

• Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;
• Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
• Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.
In bepaalde gevallen kan of mag VAD géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij onze Directie ingediend worden via onderstaand adres:


Vissers administratieve dienstverlening
Kailakkers 2A, 5095 AD Hooge Mierde


U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.


Privacyreglement
Meer gedetailleerde informatie inzake de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het bijbehorende privacyreglement dat op korte termijn beschikbaar wordt gesteld.


Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op Vissers administratieve dienstverlening en de aan haar op enig moment gelieerde vennootschappen.


Wijzigingen aan deze verklaring
VAD kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn vastgesteld. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

 

Laatste wijziging: 10-12-2018